Mariaberg

Blauwdorp - Proosdijveld - Trichterveld

Deken John Dautzenberg - voormalig waarnemend pastoor Sint Theresiakerk - beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag

[Maastricht, donderdag 23 november 2023] Deken John Dautzenberg van de Sint Servaas Basiliek in Maastricht wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Daarover schrijven De Limburger en RTV Maastricht.

Dautzenberg zou tijdens een conflict met een medewerker met zijn vuist op tafel hebben geslagen. Na het incident stuurde het vermeende slachtoffer een klachtenbrief naar het kerkbestuur. Een van de bestuursleden stapte vervolgens op toen zij merkte dat de klacht onvoldoende serieus genomen werd. Dit bestuurslid gaf bovendien aan ook moeite te hebben met het gedrag van Dautzenberg. Vervolgens stapte ook woordvoerder en bestuursadviseur Stan Hoen op.

De voormalige woordvoerder zou vervolgens een brief hebben rondgestuurd waarin hij aangaf dat het grensoverschrijdende gedrag geen eenmalig incident was. De deken zou namelijk al eens zijn berispt door het bisdom. Volgens Dautzenberg zijn de beschuldigingen het gevolg van zijn werkzaamheden om de parochies in Maastricht te hergroeperen als gevolg van de leegloop van kerken. Een aantal mensen binnen de kerk zou zich daar niet in kunnen vinden alsmede de aansturing daarin door Dautzenberg. 

Dautzenberg was na het overlijden van pastoor Andries van den Berg in 2022 enige tijd waarnemend pastoor (administrator) in de parochies Sint Theresia en Sint Jozef.

Dean John Dautzenberg - former acting pastor of Saint Theresa's Church - accused of transgressive behavior

Dean John Dautzenberg - former acting pastor of Sint Theresiakerk - accused of transgressive behavior

[Maastricht, Thursday, November 23, 2023] Dean John Dautzenberg of Sint Servaas Basiliek in Maastricht is accused of transgressive behavior, according to De Limburger and RTV Maastricht.

Dautzenberg allegedly slammed his fist on the table during a conflict with an employee. After the incident, the alleged victim sent a letter of complaint to the church board. One of the board members subsequently resigned when she noticed that the complaint was not taken seriously. This board member, moreover, indicated that she was also troubled by Dautzenberg's behavior. Subsequently, spokesman and board advisor Stan Hoen also stepped down.

The former spokesman allegedly circulated a letter stating that the transgressive behavior was not a one-time incident. In fact, the dean had allegedly already been reprimanded once by the diocese. According to Dautzenberg, the accusations stemmed from his work to regroup parishes in Maastricht as a result of the exodus of the church. A number of people within the church would not agree with this as well as Dautzenberg's leadership during the process.

After the death of pastor Andries van den Berg in 2022, Dautzenberg was for some time acting pastor (administrator) in the parishes Sint Theresia and Sint Jozef.