Mariaberg

Blauwdorp - Proosdijveld - Trichterveld

Diverse adressen Blauwdorp te Maastricht. Afgehandelde omgevingsvergunning, het renoveren van diverse woningen in Blauwdorp

Referentienummer dossier: Z2023-00001579

diverse adressen Blauwdorp te Maastricht

het renoveren van diverse woningen in Blauwdorp

Datum ontvangst aanvraag: 2 november 2023

Datum besluit: 19 februari 2024

Procedure: Deze beschikking is voorbereid volgens de reguliere voorbereidingsprocedure.

Besluit: verleend

Bezwaar maken

Tegen deze beschikking kunt u bezwaar maken. Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken ingediend worden. Deze termijn gaat in op de dag na de bekendmaking van het besluit aan de aanvrager. Als u schriftelijk bezwaar wilt maken per brief, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. U kunt ook via de gemeentelijke website een bezwaarschrift digitaal indienen via Externe link:www.gemeentemaastricht.nl/bezwaarschrift-indienen.

In het bezwaarschrift staat in elk geval:

- uw naam, adres, datum, handtekening en telefoonnummer

- de omschrijving en het referentienummer van het dossier

- de reden van uw bezwaar

Voorlopige voorziening

Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking. Met schorsende werking wordt bedoeld dat de vergunning (nog) niet mag worden gebruikt. Om de inwerkingtreding van het besluit en de gevolgen daarvan op te schorten kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Nadere informatie

Voor algemene informatie over deze aanvraag of om een afspraak te maken om deze aanvraag in te zien kunt u contact opnemen met Gemeente Maastricht, telefoonnummer 14 043. Wij vragen u om bovenstaand referentienummer bij de hand te houden.

Originele bekendmaking.

Andoorn-, Anemonen-, Gentiaan-, Marjolein-, Seringenstraat, Florasingel, 6214** Maastricht. Kennisgeving nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het renoveren en verduurzamen van de woningen Mariaberg

Referentienummer dossier: Z2023-00002480

Andoorn-, Anemonen-, Gentiaan-, Marjolein-, Seringenstraat, Florasingel, 6214** Maastricht

het renoveren en verduurzamen van de woningen Mariaberg

Datum ontvangst aanvraag: 22 december 2023

Binnen de wettelijke termijn neemt de gemeente een besluit over deze aanvraag. Tegen deze kennisgeving kunt u geen zienswijze indienen of bezwaar aantekenen. In een latere fase van de procedure kunt u wel een zienswijze indienen of bezwaar of beroep aantekenen.

Nadere informatie

Voor algemene informatie over deze aanvraag kunt u contact opnemen met Gemeente Maastricht, telefoonnummer 14 043. Wij vragen u om bovenstaand referentienummer bij de hand te houden.

Originele bekendmaking.

diverse adressen Blauwdorp te Maastricht. Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het renoveren van diverse woningen in Blauwdorp

Referentienummer dossier: Z2023-00001579

diverse adressen Blauwdorp te Maastricht

het renoveren van diverse woningen in Blauwdorp

Datum ontvangst aanvraag: 2 november 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Maastricht maakt bekend dat de beslistermijn met 6 weken is verlengd. Deze beslissing is een voorbereidingshandeling. Tegen deze beslissing kan geen zienswijze worden ingediend of bezwaar en/of beroep aangetekend worden.

Nadere informatie

Voor algemene informatie over deze aanvraag of om een afspraak te maken om deze aanvraag in te zien kunt u contact opnemen met Gemeente Maastricht, telefoonnummer 14 043. Wij vragen u om bovenstaand referentienummer bij de hand te houden.

Originele bekendmaking.