Mariaberg

Blauwdorp - Proosdijveld - Trichterveld

Onderhoud wegennet in en rondom Mariaberg

De gemeente Maastricht heeft geld vrijgemaakt voor het opknappen van wegverhardingen (zoals wegen, fiets- en wandelpaden en stoepen) en het onderhoud ervan in de komende jaren. In 2024 is hier een start meegemaakt  en de werken duren tot in 2028.

De gemeente Maastricht heeft geld vrijgemaakt voor het opknappen van wegverhardingen (zoals wegen, fiets- en wandelpaden en stoepen) en het onderhoud ervan in de komende jaren. In 2024 is hier een start meegemaakt  en de werken duren tot in 2028.

Proefboringen 

In de periode 2024- 2026 worden ongeveer 4.500 asfaltboringen uitgevoerd in de hele gemeente. Dit levert informatie op over de dikte en samenstelling van het asfalt. Daardoor kan een gedegen onderhoudsplan worden opgesteld voor de komende jaren.

In Maastricht West wordt gewerkt aan de volgende straten: Aramislaan (Biesland, Javastraat (Mariaberg), Porseleinstraat (Pottenberg).

Wat merkt u? 

Voor deze boringen wordt af en toe een stukje van een straat afgezet. Dat duurt ongeveer een half uur tot een uur. Ook kunt u last hebben van het geluid van het boren. De boorgaten worden nadien opgevuld. U kunt daarna wel nog zien waar geboord is.

Klein onderhoud asfalt 

Sinds april 2024  repareert de gemeente waar dat nodig is de slechte plekken in het asfalt. Ook maakt zij sleuven die er gekomen zijn door ander werk aan de weg. De werken vinden overdag, in de avond en 's nachts plaats.

Planning

Vanaf 1 juli wordt aan deze wegen in de nacht gewerkt: 

Ook worden in juli op een aantal plekken ‘s nachts nieuwe lijnen aangebracht op een aantal rotondes en kruispunten. Verkeer kan gewoon doorrijden. Er staan verkeersregelaars.

Let op: de planning kan veranderen door het weer.

Wat merkt u?

Bij werken overdag worden straten (gedeeltelijk) afgesloten. Dat duurt maximaal 1 dag. Verkeer wordt omgeleid en bussen rijden andere routes. Ook kunt u last hebben van geluid.

Op sommige wegen is het overdag te druk qua verkeer om een weg af te sluiten. Daarom sluiten we die wegen in de avond en nacht af. We werken in de avond en nacht tussen 19.00 en 6.00 uur. Verkeer leiden we om en bussen rijden andere routes. U kunt wat last hebben van het geluid en/of van licht. Als u aan 1 van de straten woont waar we ’s nachts of ’s avonds werken of er een hotel of onderneming/zaak heeft, ontvangt u van de gemeente meer informatie; per brief bijvoorbeeld. 

Voorbereiding groot onderhoud asfalt

Ondertussen wordt groot onderhoud aan het asfalt voorbereid. Bij groot onderhoud gaat het om het vervangen van asfaltdeklagen, kolken, putranden en trottoirbanden. Er wordt tijdens de voorbereiding ook meteen gekeken of de toegankelijkheid van stoepen verbeterd kan worden en/of fietsstroken breder kunnen.

Planning

Met het groot onderhoud aan het asfalt wordt in augustus 2024 gestart. Deze werken duren tot 2028.

Planning Ruttensingel

Gemeente Maastricht voert in de avond en nacht onderhoud uit aan de Ruttensingel en Calvariestraat van maandagavond 8 juli 19:00 tot en met dinsdagochtend 9 juli 06:00 uur. Volg de gele omleidingsborden.

Planning:

Ruttensingel start om 19.00 uur en verwachte eindtijd is 24:00 uur - Calvariestraat start om 23.00 uur en verwachte eindtijd is 04:00 uur.

Road closures in (and surrounding areas) Mariaberg Maastricht

Road maintenance in and near Mariaberg

The municipality of Maastricht has allocated funds for the refurbishment of road surfaces (such as roads, bike paths, pedestrian paths, and sidewalks) and their maintenance in the coming years. The work commenced in 2024 and is expected to continue until 2028.

Trial drillings

Between 2024 and 2026, approximately 4,500 asphalt drillings/borings will be conducted throughout the municipality. This will provide information on the thickness and composition of the asphalt, enabling the development of a comprehensive maintenance plan for the upcoming years.

In Maastricht West, the following streets are scheduled to worked on: Aramislaan (Biesland), Javastraat (Mariaberg), Porseleinstraat (Pottenberg).

What to expect?

For these drillings, sections of streets may be occasionally cordoned off. This typically lasts for about half an hour to an hour. You may also experience noise from the drilling. The holes will be filled afterward, though you may still see where the drilling took place.

Minor road maintenance

Since April 2024, the municipality has been repairing any deteriorated spots in the asphalt as needed. They are also addressing trenches that have resulted from other road works. These activities are carried out during the day, evening, and night.

Schedule

Night work will be conducted on the following roads starting from July 1:

Additionally, new lines will be painted at night on several roundabouts and intersections in July. Traffic will be maintained, and traffic controllers will be present.

Please note: the schedule is subject to change due to weather conditions.

What to expect?

During daytime works, streets may be partially closed. This closure typically lasts no longer than one day. Traffic will be redirected, and buses will follow alternative routes. You may also experience noise disturbances.

On some roads, daytime closures are not feasible due to heavy traffic. Therefore, these roads will be closed in the evening and night. Work will take place between 7 PM and 6 AM. Traffic will be diverted, and buses will follow alternative routes. You may experience some noise and/or light disturbances. If you reside on one of the streets where nighttime or evening works are scheduled, or if you own a hotel or business in the area, you will receive more information from the municipality, possibly through a letter.

Preparation for major road maintenance

Meanwhile, preparations are underway for major road maintenance. This involves replacing asphalt layers, drains, curb edges, and sidewalk curbs. During the preparation phase, efforts will also be made to enhance sidewalk accessibility and widen bike lanes.

Schedule Ruttensingel

Major road maintenance is set to commence in August 2024 and will continue until 2028.

The municipality of Maastricht will be conducting maintenance on Ruttensingel and Calvariestraat in the evening and night from Monday, July 8th, 7 pm, to Tuesday, July 9th, 6 am. Follow the yellow diversion signs.

Schedule:

Ruttensingel will start at 7 pm with an expected end time around midnight - Calvariestraat will start at 11 pm  with an expected end time of 4 am.