Mariaberg

Blauwdorp - Proosdijveld - Trichterveld

Woonpunt en Fijn Wonen realiseren 21 prefab woningen in Mariaberg

Op dinsdag 20 februari 2024 ondertekenden Woonpunt en Fijn Wonen de samenwerkingsovereenkomst voor het realiseren van 41 betaalbare woningen volgens de nieuwe manier van bouwen: 20 in Hoensbroek en 21 de wijk Mariaberg in Maastricht. Deze woningen, bedoeld voor de sociale en midden huur, worden gemaakt in de woningfabriek van Van Wijnen in Heerenveen. Hierdoor kunnen ze sneller en duurzamer geproduceerd worden waarbij de betaalbaarheid gewaarborgd blijft.

Woonpunt werkt aan buurten die klaar zijn voor toekomstige generaties met woningen die voldoen aan de standaard van morgen. "Om tegemoet te komen aan de vraag naar betaalbare woningen werken we samen met Fijn Wonen",  aldus bestuurder Wim Hazeu van Woonpunt. "Te beginnen met deze 41 nieuwbouwwoningen. Ze zijn duurzaam, betaalbaar en kunnen snel gebouwd worden. Ook zijn ze klaar voor de toekomst en zien ze er mooi uit. Doordat deze woningen in een fabriek worden gemaakt, zijn bijzonderheden in architectuur weer betaalbaar gemaakt. Goed nieuws voor de toekomstige bewoners.’"

Het bewuste terrein waar de prefab woningen komen te staan in Mariaberg.

Het bewuste terrein waar de prefab woningen komen te staan in Mariaberg. Afbeelding: Google Maps. The actual site where the prefab homes will be located in Mariaberg. Image: Google Maps.

Bewoner centraal

Senior accountmanager Armand van Ommen bij Fijn Wonen: "De bewoner als eindgebruiker staat altijd centraal. Ons doel is dan ook om de leefomgeving voor (toekomstige) bewoners zo comfortabel mogelijk te maken.’’ De creatieve input voor dit project komt van Wauben Architects, die verantwoordelijk is voor het ontwerp van deze woningen."

Een gevarieerde woonwijk

In Maastricht worden er in de wijk Mariaberg 21 woningen gerealiseerd aan de Orchideënstraat, Seringenstraat en Anjelierenstraat. De woningen in dit gebied zijn al ruim 10 jaar geleden afgebroken. Sindsdien wacht het gebied op herontwikkeling. Van de geplande 21 woningen gaat het om 13 eengezinswoningen, tweelaags met kap, en 8 levensloopbestendige woningen. De verwachting is dat de nieuwbouwwoningen in de loop van 2025 opgeleverd worden.

Woonpunt en Fijn Wonen tekenen samenwerkingsovereenkomst bouw 21 prefab woningen Mariaberg Maastricht. Afbeelding: Woonpunt. Woonpunt and Fijn Wonen sign partnership agreement to build 21 prefab homes Mariaberg Maastricht. Image: Woonpunt.

Woonpunt en Fijn Wonen tekenen samenwerkingsovereenkomst bouw 21 prefab woningen Mariaberg Maastricht. Afbeelding: Woonpunt. Woonpunt and Fijn Wonen sign partnership agreement to build 21 prefab homes Mariaberg Maastricht. Image: Woonpunt.

Woonpunt and Fijn Wonen to build 21 prefab homes in Mariaberg

On Tuesday, February 20, 2024, Woonpunt and Fijn Wonen signed a partnership agreement to realize 41 affordable homes using a new method of construction: 20 in Hoensbroek and 21 in the Mariaberg neighborhood in Maastricht. These homes, intended for social and middle-income rent, will be manufactured at Van Wijnen's housing factory in Heerenveen. This allows for faster and more sustainable production while ensuring affordability.

Woonpunt is working on neighborhoods that are ready for future generations with homes that meet tomorrow's standards. "To meet the demand for affordable housing, we are collaborating with Fijn Wonen," said Woonpunt's executive director, Wim Hazeu. "Starting with these 41 new homes. They are sustainable, affordable, and can be built quickly. They are also future-proof and look beautiful. By manufacturing these homes in a factory, architectural details have become affordable again. Good news for future residents."

Resident-Centric Approach

Senior account manager Armand van Ommen at Fijn Wonen added, "The resident as the end user is always our central focus. Our goal is to make the living environment as comfortable as possible for (future) residents." The creative input for this project comes from Wauben Architects, responsible for the design of these homes.

A Diverse Residential Neighborhood

In Maastricht, 21 homes are being realized in the Mariaberg neighborhood on Orchideënstraat, Seringenstraat, and Anjelierenstraat. The homes in this area were demolished over 10 years ago. Since then, the area has been awaiting redevelopment. Of the planned 21 homes, there will be 13 single-family homes, two stories with an attic, and 8 homes suitable for aging in place. The expectation is that the new homes will be completed by the end of 2025.