Mariaberg

Blauwdorp - Proosdijveld - Trichterveld

Dossier Gino van der Straeten. Afbeelding: familie Gino.

Afbeelding: familie Gino - Image: courtesy of Gino's family.

In herinnering

Zodat we niet vergeten waar deze zaak over gaat: Gino van der Straeten 9 jaar oud en geboren en getogen in deelbuurt Blauwdorp in de Maastrichtse wijk Mariaberg.

Gino verdween in juni 2022. Zijn lichaam werd enkele dagen later gevonden op aanwijzingen van verdachte Donny M. Gino kwam gruwelijk aan zijn einde. Hij wordt gemist door zijn nabestaanden, klasgenoten, vriendjes en buurtbewoners.

In remembrance

To avoid any confusion, let's revisit the facts of this case: Gino van der Straeten was 9 years old and a native of sub-district Blauwdorp in the Mariaberg neighborhood of Maastricht city.

Gino went missing in June 2022. A few days later, suspect Donny M. revealed the location of Gino's body, which revealed a gruesome end to Gino. His absence is mourned by his family, classmates, friends, and other residents of the neighborhood.

Kinderporno op telefoon Donny M. niet onderzocht door menselijke fout

[Maastricht | maandag 29 januari 2024] Door een menselijke fout heeft de politie eenheid Limburg in 2021 de kinderporno die op de telefoon van Donny M. stond niet nader onderzocht. Voor zo’n onderzoek had een aparte opsporingszaak geregistreerd moeten worden in het computersysteem. Dit is niet gebeurd waardoor die kinderporno toen niet verder is onderzocht. Dit blijkt uit een oriënterend onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid. De politie Limburg heeft maatregelen genomen om de kans op herhaling te minimaliseren. 

Donny M. wordt verdacht van het seksueel misbruiken en doden van de 9-jarige Gino in juni 2022. Zo’n anderhalf jaar daarvoor, januari 2021, had de politie zijn mobiele telefoon in beslag genomen omdat hij verdachte was bij een vuurwerkincident. Het basisteam van de politie Limburg zag er kinderporno op staan. Het droeg de telefoon daarom fysiek over aan het team bestrijding kinderpornografie en kindersekstoerisme (TBKK) dat gespecialiseerd is in de bestrijding hiervan. Dat is voorgeschreven bij strafbare feiten waarvoor specifieke kennis noodzakelijk is. Bij deze overdracht van de telefoon van basisteam naar TBBK zijn geen afspraken gemaakt over de registratie. 

Het basisteam moet sowieso de zaak apart in het computersysteem registreren om ervoor te zorgen dat het TBKK de zaak in zijn werkvoorraad ziet, vervolgens oppakt en ontwikkelingen bijhoudt. Het basisteam heeft in dit geval echter geen nieuwe registratie in het computersysteem gemaakt. De kinderporno stond wel vermeld in digitale documenten over het vuurwerkincident. Ze was echter niet als ‘zelfstandige zaak’ zichtbaar in het computersysteem. TBKK kreeg daarom niets te zien in zijn digitale werkvoorraad en ging niet met de telefoon aan de slag. Nadat het basisteam zelf het vuurwerkincident had afgerond kregen alle documenten, inclusief de aantekeningen over kinderporno, de status ‘afgehandeld’. Met het vuurwerkincident verdween daarmee ook de kinderporno automatisch van de werklijsten. 

De telefoon zelf lag nog bij TBKK. Die is echter aan hun aandacht ontsnapt. De politie Limburg wijt dit aan de drukke tijd waarin de telefoon binnenkwam. Het team bestaat uit zeven mensen die veel opsporingszaken behandelen. Vanwege de coronamaatregelen moesten deze specialisten ook de straat op om te zorgen dat mensen zich hielden aan de toen geldende avondklok.

Werkproces aangepast

Bij de politie-eenheid Limburg is het werkproces inmiddels aangepast om te voorkomen dat weer zo’n fout wordt gemaakt. Zonder een aparte registratie in het computersysteem kunnen gegevensdragers zoals telefoons en laptops niet aan een specialistenteam als TBKK worden overgedragen. Daarmee is volgens de politie verzekerd dat zo’n opsporingszaak te zien is in de werkvoorraad van de specialisten waardoor die ook wordt opgepakt. Die werkmethode is door Limburg gedeeld met de andere politie-eenheden.

De Inspectie JenV ziet geen reden om nog nader onderzoek te doen, temeer omdat de Limburgse eenheid het hiaat in het werkproces heeft aangepakt. Wel benadrukt ze dat het belangrijk is om ook landelijk dit proces rondom de overdracht van gegevensdragers waterdicht te maken. 

Child porn on phone Donny M. not investigated due to human error

[Maastricht | Monday January 29, 2024] Due to human error, Limburg police did not further investigate child pornography on Donny M.'s phone in 2021. For such an investigation, a separate investigation case should have been registered in the computer system. This did not happen so that child pornography was not further investigated at the time. This emerged from an exploratory investigation by the Justice and Security Inspectorate. The Limburg police have taken measures to minimize the chance of recurrence. 

Donny M. is suspected of sexually abusing and killing 9-year-old Gino in June 2022. About a year and a half earlier, January 2021, police had confiscated his cell phone because he was a suspect in a fireworks incident. The base team of the Limburg police saw child pornography on it. It therefore physically transferred the phone to the team combating child pornography and child sex tourism (TBKK), which specializes in combating it. This is prescribed for crimes requiring specific knowledge. In this transfer of the phone from base team to TBKK, no agreements were made about registration. 

The core team must register the case separately in the computer system anyway to ensure that the TBKK sees the case in its work stock, then picks it up and keeps up with developments. In this case, however, the core team did not make a new registration in the computer system. The child pornography did appear in digital documents about the fireworks incident. However, it was not visible as an 'independent case' in the computer system. TBKK therefore did not get to see anything in its digital work file and did not engage with the phone. After the core team completed the fireworks incident itself, all documents, including the notes on child pornography, were given the status 'handled'. With the fireworks incident, the child pornography automatically disappeared from the work lists as well. 

The phone itself was still with TBKK. However, it escaped their attention. The Limburg police attribute this to the busy time when the phone came in. The team consists of seven people who handle many investigative cases. Because of the coronamento measures, these specialists also had to go out on the streets to make sure that people complied with the curfew that was in effect at the time.

Work flow adjusted

At the Limburg Police Unit, the work process has now been adjusted to prevent such a mistake from happening again. Without a separate registration in the computer system, data carriers such as telephones and laptops cannot be transferred to a specialist team such as TBKK. This, according to the police, ensures that such an investigation case can be seen in the specialists' work stock so that it is also picked up. This working method has been shared by Limburg with the other police units.

Inspectorate JenV sees no reason to investigate further, especially since the Limburg unit has addressed the gap in the work process. However, she does emphasize that it is important to also make this process surrounding the transfer of data carriers watertight nationwide.

Zevende voorbereidende zitting zaak-Gino januari 2024 - Inhoudelijke behandeling juni 2024

De rechtbank Limburg behandelt de rechtszaak tegen de 22-jarige Donny M. uit Geleen. Hij staat terecht voor het ontvoeren, seksueel misbruiken, zwaar mishandelen, doden en het verbergen van het stoffelijk overschot van de 9-jarige Gino uit Blauwdorp. Op 30 oktober 2023 om 10 uur staat de vijfde voorbereidende zitting gepland.

Het openbaar ministerie verdenkt M. verder van 3 feiten die geen betrekking hebben op Gino. Het betreft dan het bezit van kinderporno, het vervaardigen van kinderporno en het seksueel misbruiken van een minderjarige.

Volgens onderzoekers bij de psychiatrische observatiekliniek Pieter Baan Centrum  heeft verdachte Donny M. een ernstige persoonlijkheidsstoornis en een pedofiele stoornis. Zonder behandeling wordt volgens de onderzoekers de kans op het plegen van een soortgelijk delict groot geacht. Als gevolg van de vastgestelde stoornissen is de verdachte volgens het onderzoek niet volledig toerekeningsvatbaar voor het doden van Gino. De ontvoering wordt hem volgens 1Limburg wel volledig toegerekend.

Het AD schrijft verder dat verdachte Donny M. de avond vóór de vondst van het lichaam kort werd aangehouden in het kader van een geheime operatie om Gino levend terug te vinden. Rechercheurs hadden de dag voordat het lichaam werd gevonden namelijk al het vermoeden dat de verdachte mogelijk iets te maken had met de verdwijning.

Tijdschema zaak Donny M:

Seventh preliminary hearing in Gino case in January 2024 - Substantive hearing in mid-June 2024

The Limburg District Court is hearing the trial of 22-year-old Donny M. from Geleen. He is on trial for kidnapping, sexually abusing, severely beating, killing and hiding the remains of 9-year-old Gino from Blauwdorp. The sixth preliminary hearing is scheduled for October 30, 2023 at 10 a.m.

The prosecution furthermore suspects M. of 3 offenses not related to Gino. These include possession of child pornography, manufacturing child pornography and sexually abusing a minor.

According to investigators in the psychiatric observation clinic Pieter Baan Center, suspect Donny M. has a severe personality disorder and a pedophilic disorder. Without treatment, the investigators say the likelihood of committing a similar crime is considered high. As a result of the diagnosed disorders, the investigators say the suspect is not fully accountable for killing Gino. The kidnapping, however, is fully held against him, according to 1Limburg.

The AD reports that suspect Donny M. was briefly detained the night before the body was found as part of a covert operation to find Gino alive. In fact, investigators suspected the day before the body was found that the suspect may have had something to do with the disappearance.

Weinig tot geen bewijs tegen tweede verdachte in zaak van Gino van der Straeten

[Maastricht 2 augustus 2023] Op woensdag 2 augustus 2023 vond de volgende zitting plaats in de strafzaak tegen Donny M. die onder meer wordt verdacht van moord op en ontvoering en seksueel misbruik van de 9-jarige Gino van der Straeten uit deelbuurt Blauwdorp in de Maastrichtse wijk Mariaberg. Deze zitting vond plaats bij de rechtbank Limburg, Sint Annadal 1 in Maastricht en ging van start om 10.00 uur. Ironisch genoeg op loopafstand van het ouderlijk huis van Gino.

De volgende regiezitting staat gepland voor 30 oktober 2023 om 10 uur.  Geïnteresseerden kunnen de zitting op beeldschermen volgen in Wijkcentrum Het Ruweel aan de Malbergsingel 62 in Maastricht. De deuren van het wijkcentrum gaan om 9 uur open. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Donny M. was niet aanwezig tijdens de zitting  van 2 augustus want 'te zwaar en heftig' volgens zijn advocaten. De nabestaanden van Gino waren wel aanwezig. Voor hen was het blijkbaar niet te zwaar of heftig. Ook fijn is dat de advocaten van de verdachte ditmaal gewoon via de voordeur de rechtbank konden betreden. Eerder ging dat niet vanwege bedreigingen aan hun adres.

Het rapport waaruit eerder bleek dat de hulpverlening aan de verdachte in de periode 2017-2022 niet goed verliep is op aandringen van de verdediging toegevoegd aan het dossier met de opmerking dat de advocaten van de verdediging van mening zijn dat dit moet leiden tot strafvermindering. Hij kreeg immers niet de hulp die hij had moeten krijgen. Er is volgens de verdediging behoefte aan behandeling en niet aan een jarenlange gevangenisstraf.

Tijdens de regiezitting bleek verder dat er vingerafdrukken van tweede verdachte Youri F. zijn aangetroffen op een vuilniszak. Die vingerafdrukken zouden daar beland zijn tijdens het afplakken van ramen in  het huis van M. Toch blijkt verder nergens uit dat F. betrokken zou zijn bij de verdwijning, het misbruik en de dood van Gino. Het OM neemt later een besluit of het deze verdachte zal vervolgen.

Vezels uit de auto van M. blijken vergelijkbaar met vezels van de jas van Gino. Deze vezels zijn een eerste aanwijzing die het slachtoffer linken aan de auto van de verdachte. Volgens het OM is het belangrijk alle sporen in deze zaak zorgvuldig na te gaan omdat de verdachte meerdere wisselende verklaringen heeft afgelegd. Zo verklaarde de verdachte kort na zijn aahouding in 2022 dat hij Gino had aangereden met zijn auto en hem onder de douch plaatste om hem gerust te stellen.

Bronnen van dit artikel/sources for this article: rechtspraak.nl, ad.nl, gva.be, 1limburg.nl, panorama.nl

Little to no evidence against second suspect in case Gino van der Straeten

[Maastricht August 2, 2023] On Wednesday, August 2, 2023, the next hearing took place in the criminal case against Donny M., who is suspected, among other things, of murdering, kidnapping and sexually abusing 9-year-old Gino van der Straeten from Blauwdorp sub-district in the Maastricht neighborhood of Mariaberg. The hearing took place at the Limburg District Court, Sint Annadal 1 in Maastricht and started at 10 a.m. Ironically, within walking distance of Gino's childhood home.

The next pre-trial hearing is scheduled for October 30, 2023 at 10 am.  Anyone interested can follow the hearing on displays in Wijkcentrum Het Ruweel at Malbergsingel 62 in Maastricht. The doors of the community center will open at 9 a.m. No advance registration is necessary.

Donny M. did not attend the August 2 hearing because "too heavy and intense" according to his lawyers. Gino's family members were present, however. For them it apparently was not too heavy or intense. Also of interest is that this time the accused's lawyers could simply enter the court through the front door. Previously this was not possible because of threats made against them.

The report that previously showed that assistance provided to the defendant during the period 2017-2022 was not properly provided has been added to the file at the request of the defense with the comment that the defense attorneys believe that this should lead to sentence reduction. After all, he did not receive the help he should have received. There is a need, according to the defense, for treatment and not for years of imprisonment.

During the pre-trial hearing, it was further revealed that fingerprints of second suspect Youri F. were found on a garbage bag. Those fingerprints would have ended up there while taping up windows in M.'s house. Yet there is no further evidence that F. would be involved in the disappearance, abuse and death of Gino. The prosecution will decide later whether to prosecute this suspect.

Fibers from M.'s car turn out to be comparable to fibers from Gino's jacket. These fibers are a first clue linking the victim to the suspect's car. According to the prosecution, it is important to carefully examine all traces in this case because the suspect made several inconsistent statements. For example, shortly after his arrest in 2022, the suspect stated that he hit Gino with his car and put him under the shower to comfort him.

Bronnen van dit artikel/sources for this article: rechtspraak.nl, ad.nl, gva.be, 1limburg.nl, panorama.nl

Aanhouding vanwege betrokkenheid verbergen lichaam Gino

[Maastricht 27 juni 2023] Afgelopen donderdag is een verdachte aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het wegmaken van het lichaam van de 9-jarige Gino uit deelbuurt Blauwdorp in Maastricht. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Volgens De Telegraaf zou het gaan om de 21 jarige Youri F. die werkzaam is in de schoonmaakbranche en daarnaast actief als trainer van een jeugdvoetbalteam. 

Het Openbaar Ministerie Limburg benadrukt dat deze persoon niet wordt verdacht van andere strafbare feiten ten aanzien van Gino. De verdachte is gehoord en nader onderzoek heeft plaatsgevonden. Dat heeft geleid tot de beslissing deze verdachte niet voor te geleiden bij de rechter-commissaris. 

De beslissing over eventuele verdere vervolging van de verdachte wordt genomen op het moment dat het onderzoek naar de feiten is afgerond. 

Arrest for involvement in hiding Gino's body

[Maastricht June 27, 203] A suspect was arrested last Thursday on suspicion of involvement in the disposal of the body of 9-year-old Gino from the Blauwdorp subdistrict in Maastricht. This was reported by the public prosecutor's office. According to De Telegraaf, the suspect is 21-year-old Youri F., who works in the cleaning industry and also coaches a youth soccer team. 

The Public Prosecutor's Office in Limburg stresses that this person is not suspected of any other crimes in connection with Gino. The suspect has been heard and further investigations have taken place. This has led to the decision not to bring this suspect before the examining magistrate. 

The decision on any further prosecution of the suspect will be made when the investigation of the facts has been completed.

Onderlinge samenwerking en afstemming betrokken partijen rond Donny M. kon beter

[Utrecht/Maastricht 08 juni 2023] De zorg en ondersteuning aan Donny M. is niet altijd passend geweest. Hoewel partijen meestal volgens richtlijnen en afspraken hebben gewerkt, is er toch verbetering nodig. Dit blijkt uit onderzoek van Toezicht Sociaal Domein in Utrecht. De verbeterpunten zitten vooral in de onderlinge samenwerking en afstemming tussen partijen in het straf-, zorg- en sociaal domein. Het gaat onder andere om regievoering, overdracht en nazorg. Maar ook als deze partijen anders hadden gehandeld, is het niet zeker of gebeurtenissen voorkomen hadden kunnen worden. M. wordt verdacht van het ontvoeren, seksueel misbruiken en vermoorden van de 9-jarige Gino uit Blauwdorp in juni 2022.

Toezicht Sociaal Domein (TSD), het samenwerkingsverband van vier Rijksinspecties, heeft het onderzoek gedaan samen met de WMO-toezichthouder van de gemeente Maastricht. Dit om een goed beeld te krijgen van de zorg en ondersteuning aan Donny M. Vanwege zijn eerdere veroordeling voor een zeden- en geweldsdelict in 2017 waren verschillende organisaties en professionals uit het straf-, zorg- en sociaal domein betrokken. In totaal zijn 14 organisaties en hulpverleners meegenomen in het onderzoek; onder andere de forensische jeugdGGZ, jeugdreclassering, gemeente en beschermd wonen. Het TSD-onderzoek beslaat de periode eind 2017 tot 1 juni 2022. 

Leer- en verbeterpunten

Het doel van het onderzoek is leer- en verbeterpunten op te halen. Hoewel er ook veel goed is gegaan in de zorg en ondersteuning aan M., zien de toezichthouders verschillende verbeterpunten. Uit het onderzoek blijkt dat een aantal partijen vooral de focus had op de eigen taken. Informatie is niet goed overdragen aan elkaar en onderling is niet altijd goed samengewerkt. De regie op de gezamenlijke zorg en ondersteuning is niet altijd gepakt of geregeld. En er was niet altijd een goede overdracht en nazorg. Zo ontstond bij de eerste overdracht het beeld bij de zorg- en hulpverleners dat het risico op herhaling van een zedendelict laag was. Dit lage recidiverisico werd verschillende malen in de keten overgenomen en herhaald. Belangrijke voorwaarden en kennis over de waarde van deze risico-inschatting raakten steeds meer op de achtergrond. Verder zijn in gedragingen van M. onderliggende patronen onvoldoende herkend. Deze tekortkomingen hebben elkaar op een aantal momenten versterkt. De begeleiding, zorg en ondersteuning voor M. was daardoor niet altijd passend.

Een greep uit de verbeterpunten:

Wees alert op signalen of incidenten. Beoordeel deze niet alleen per incident, maar kijk ook naar het totaalbeeld. Gebruik de opgedane inzichten om de zorg en ondersteuning aan te passen en schakel waar nodig aanvullende (externe) expertise in.

Het is belangrijk dat voor alle partijen duidelijk is wie de regievoerder is. Maak werkafspraken met elkaar over taken, rollen en escalatiemogelijkheden. Het is belangrijk een compleet beeld van de problematiek te krijgen. Neem als regievoerder hiervoor de verantwoordelijkheid en organiseer waar nodig aanvullende hulp of ondersteuning.

Professionals moeten tijdens en ook na de overdracht contact blijven houden. Creëer een tussenfase waarin professionals van de betrokken organisaties samen kijken naar de cliënt, met elkaar meedenken en bespreken hoe het vervolg gaat.

De stap vanuit een forensische jeugdinstelling met beperkte vrijheden naar beschermd wonen met meer vrijheden is groot. Houd bij deze overdracht rekening met de kennis en expertise van de partijen.

Om de overdracht en nazorg tussen zorgaanbieders te verbeteren is het belangrijk dat professionals informatie met elkaar delen, en bij elkaar opvragen.

Deze verbeterpunten gelden in eerste instantie voor de partijen die betrokken waren bij de zorg en ondersteuning aan M. Maar ze zijn ook nuttig voor alle instanties, hulpverleners en gemeenten die te maken hebben met inwoners met een justitieel (zeden)verleden. Uit het onderzoek blijkt hoe ingewikkeld het kan zijn om passende zorg en ondersteuning te geven aan jongvolwassenen met een justitieel (zeden)verleden.

Hoe verder

Tijdens onderzoeksperiode zijn betrokken partijen gestart met het doorvoeren van deze verbeteringen. Onder leiding van de gemeente Sittard-Geleen werken de partijen aan een verbetertraject. TSD monitort komend jaar de voortgang van de verbeteringen.

In een strafrechtelijk traject wordt door een rechter vastgesteld of M. schuldig is.

Aanvullend onderzoek in woning verdachte van ontvoering en moord Gino

[Maastricht 05 juni 2023] De afdeling forensische opsporing van de politie verricht deze week onderzoek in de woning van de 23-jarige Donny M. uit Geleen die onder meer wordt verdacht van de ontvoering en moord op de 9-jarige Gino uit Blauwdorp. Het betreft een uitgebreid en aanvullend sporenonderzoek naar vingerafdrukken. Dit onderzoek, dat vandaag start, kan pas uitgevoerd worden nu ander onderzoek is afgerond.

Het OM Limburg (OM) benadrukt dat er geen nieuwe ontwikkelingen in de zaak zijn die aanleiding zijn voor dit onderzoek.

Onderzoek

Dit onderzoek kan ervoor zorgen dat andere sporen worden vernietigd. Dát dit onderzoek zou worden verricht is lang geleden al besloten. Ook dat het pas wordt verricht als al het andere onderzoek in de woning is voltooid.

Het onderzoeksteam zoekt nog steeds naar sporen van Gino in de woning. Dit om het verhaal van  verdachte Donny M. te kunnen toetsen.

Additional investigation at residence of suspect of kidnapping and murder of Gino

[Maastricht June 05, 2023] The police forensic investigation department is conducting an investigation this week in the home of 23-year-old Donny M. from Geleen who is suspected, among other things, of the abduction and murder of 9-year-old Gino from Blauwdorp. It involves an extensive and additional forensic investigation for fingerprints. This investigation, starting today, can only be conducted now that other investigations have been completed.

The Limburg Public Prosecutor's Office (OM) emphasizes that there are no new developments in the case that would prompt this investigation.

Investigation

This investigation may cause other traces to be destroyed. That this investigation would be conducted was decided some time ago. Also that it would not be conducted until all other investigations at the residence had been completed.

The investigation team is still looking for traces of Gino in the residence. This is to verify the story of suspect Donny M.

Ride-out  in Blauwdorp ter ere van de 10e verjaardag van Gino

Ride-out in Blauwdorp ter ere van de 10e verjaardag van Gino van der Straeten.

[Maastricht 18 februari 2023] Meerdere pick-ups hebben vandaag meegereden in een stoet ter ere van de verjaardag van Gino van der Straeten. Gino, die opgroeide bij zijn moeder op de Gildenweg in deelbuurt Blauwdorp in Mariaberg, zou vandaag tien jaar zijn geworden. Dat liep helaas anders toen het jongetje vorig jaar werd ontvoerd, misbruikt en vermoord teruggevonden.

De ride-out vertrok zaterdagmiddag om 13:30 uur onder begeleiding van motoragenten vanaf stadion De Geusselt naar de ouderlijke woning aan de Gildenweg in Blauwdorp. Enkele minuten voor 14:00 uur kwam de stoet aan in Blauwdorp en werd er vuurwerk afgestoken, met fakkels gezwaaid en werden ballonnen opgelaten. De stoet bestond uitsluitend uit pick-ups van het type Dodge Ram. Gino was verzot op deze trucks. De tocht was georganiseerd door de zussen van Gino in samenwerking met Dogde RAM Ride Out Nederland. Inwoners uit Blauwdorp liepen uit om Gino, zijn eind vorig jaar overleden moeder Liliane en de nabestaanden nogmaals een eer te bewijzen.

Voorlopige hechtenis Donny M. opnieuw verlengd

[Maastricht 05 december 2022] Op 5 december 2022 is bij rechtbank Limburg, locatie Maastricht, de tweede pro-formazitting gehouden in de strafzaak tegen Donny M. 

Wat is er besproken?

Tijdens deze tussentijdse zitting is de stand van zaken van het onderzoek besproken. Ook hebben de advocaten van de zussen van Gino gevraagd het strafdossier te mogen ontvangen of in elk geval te mogen inzien. De rechtbank heeft hierover besloten dat zij inzage moeten krijgen in het strafdossier. Mochten zij van bepaalde onderdelen van het dossier een afschrift willen, dan dient dat verstrekt te worden, tenzij het Openbaar Ministerie zwaarwegende redenen heeft om het desbetreffende stuk niet te verstrekken.

Volgende zitting

De volgende zitting in deze strafzaak vindt plaats op woensdag 15 februari 2023 om 10.00 uur bij de rechtbank in Maastricht. Ook bij die zitting wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld. Het betreft wederom een pro-formazitting. Tot die tijd blijft Donny M. in voorlopige hechtenis.

Donny M. blijft in voorlopige hechtenis

[Maastricht 14 september 2022] Vandaag is bij de rechtbank Limburg, locatie Maastricht, de eerste pro-formazitting gehouden in de strafzaak tegen Donny M.

Bij deze zitting heeft het Openbaar Ministerie duidelijk gemaakt van welke feiten Donny M. wordt verdacht. Het gaat om het beroven van het leven van Gino, het seksueel misbruiken van Gino, het hem wederrechtelijk van zijn vrijheid beroven, het hem zwaar mishandelen door hem medicijnen en verdovende middelen toe te dienen en het verbergen van het stoffelijk overschot van Gino. Ook verdenkt het OM Donny M. nog van drie feiten die geen betrekking hebben op Gino. Het betreft dan het bezit van kinderporno, het vervaardigen van kinderporno en het seksueel misbruiken van een minderjarige.

Pieter Baan Centrum

Ter zitting heeft het Openbaar Ministerie verzocht de op 17 oktober 2022 geplande opname van Donny M. in het Pieter Baan Centrum (PBC) uit te stellen. Het Openbaar Ministerie wil eerst nog meer duidelijkheid over hetgeen de verdachte heeft gedaan. Dat zou ook een ander licht kunnen werpen op zijn persoonlijkheid.

Beslissing rechtbank

De rechtbank heeft het verzoek tot uitstel afgewezen. Anders dan bij een eerder verleend uitstel is er nu sprake van een definitieve tenlastelegging, heeft de verdachte uitgebreide en gedetailleerde verklaringen afgelegd en is er een omvangrijk dossier beschikbaar dat de contouren heeft van een einddossier. Onder deze omstandigheden en gelet op de meewerkende houding van de verdachte, oordeelt de rechtbank het van groter belang dat de geplande opname in het Pieter Baan Centrum doorgaat. De rechtbank heeft hierbij ook in ogenschouw genomen dat er altijd een mogelijkheid bestaat om het PBC nog aanvullend onderzoek te laten verrichten, mocht daartoe op enig moment aanleiding bestaan.

Volgende zitting

De volgende zitting in deze strafzaak vindt plaats op 5 december 2022 om 10:00 uur bij de rechtbank in Maastricht. Ook bij die zitting wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld. Tot die tijd blijft Donny M. in voorlopige hechtenis.

Raadkamer verlengt voorarrest Donny M. met 90 dagen

[Maastricht 16 juni 2022] De raadkamer gevangenhouding van de rechtbank Limburg heeft vandaag de voorlopige hechtenis van Donny M. met 90 dagen verlengd. 

Ernstige bezwaren

Naar het oordeel van de raadkamer bestaan er ernstige bezwaren tegen Donny M. voor de feiten waarvan hij verdacht wordt. Er is dus meer dan alleen een verdenking dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan de ontvoering van Gino en het hem van het leven beroven. Ook is er een verdenking bijgekomen. Het bezit en verspreiden van kinderporno. Ook daarvoor heeft de rechtbank ernstige bezwaren aangenomen.

Redenen

Naar het oordeel van de raadkamer zijn er ook redenen om Donny M. langer vast te houden. Niet alleen is de rechtsorde ernstig geschokt door de feiten waarvan Donny M. verdacht wordt, maar de rechtbank vreest ook voor herhaling als Donny M. op vrije voeten zal worden gesteld.

Zitting

Na deze termijn van 90 dagen moet de strafzaak voor de eerste keer bij de rechtbank op een openbare zitting komen. Dit zal naar verwachting een pro-formabehandeling zijn, waar alleen de voortgang van het onderzoek en de voorlopige hechtenis zullen worden besproken.